ผู้บริหาร

พระครูสุตาลงกต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/06/2012
ปรับปรุง 26/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 287396
Page Views 393629
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชริน เอี่ยมละมัย
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ลูกใครไม่สำคัญ ลูกศิษย์ฉันต้องได้ดี
๒. ภาระงาน
๑. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
๒. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม
๓. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ ครั้ง
๔. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา
๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๖. ติดตามสรุป ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
๘. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจำชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อ่าน 1254 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 26 /1 วัดหนองโค้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร.0-5337-2265